Aktuality

Hygienická pravidla školy

Hygienická a protiepidemická pravidla platná pro žáky a zaměstnance školy od 1. 9. 2020

Aktualizace k 10. 9. 2020

1. U vstupu do školy, v každé učebně, v oddělení školní družiny, v hygienickém zařízení a před jídelnou jsou k dispozici prostředky na dezinfekci rukou.
2. V co nejkratším čase si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole. Hygienu rukou také dodržují všichni zaměstnanci.
3. Učebny jsou často a intenzivně větrány. V průběhu vyučování zajistí vyučující, větrání šaten, zejména před příchodem žáků, zajišťuje školnice. Odpoledne zajistí uklízečky.
4. Úklid a dezinfekci společných prostor, učeben a oddělení ŠD zajišťují uklízečky. Úklid hladkých povrchů se provádí na mokro za použití desinfekčních prostředků, koberce se vysávají.
5. Je kladen důraz na desinfekci povrchů a předmětů v průběhu dne, které používá větší počet lidí – kliky, klávesnice, vypínače, počítačové myši. Ve třídě zajišťují vyučující. Desinfekci baterií umyvadel na WC, splachovadel na WC, tlačítka zásobníků mýdel na WC, vypínačů ve společných prostorách zajišťují uklízečky.
6. Úklid je prováděn prostředkem Sanytol, Savo, desinfekce rukou je zajištěna prostředkem Anti – Covid. Úklidový personál se řídí základními pravidly pro čištění a desinfekci předmětů a povrchů. Tato pravidla jsou ošetřena zvláštními pokyny.
7. Zákonní zástupci nebo jiný doprovod vstupují do školy v nutných případech.
8. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (např. měření teploty). Žák, který jeví známky respiračního onemocnění, zůstává doma, výjimku tvoří chronická onemocnění dýchacích cest nebo alergie. V tomto případě je nutné potvrzení lékaře. Teprve potom bude žákovi umožněn vstup do školy.
9. Projeví-li se u žáka v průběhu vyučování známky akutního respiračního onemocnění, nasadí si roušku a bude od ostatních oddělen ve zvláštní místnosti, kde bude zajištěn dohled zletilé osoby a neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce žáka. Dohlížející osoba použije osobní ochranné prostředky.
10. Pokud se v průběhu pracovní doby projeví akutní respirační onemocnění u zaměstnance školy, ten v co nejkratším čase a s použitím roušky opustí školu.
11. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
12. Školu v případě výskytu onemocnění covid-19 kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance místně příslušné KHS.
13. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě svého šetření.
14. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele.

Z povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorech jsou dle vyhlášky MZ vyňati:
žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

 Datum: 10. 9. 2020 Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy


 

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky pro domácí výuku

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://skolakov.eu/

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

https://www.vcelka.cz/

https://www.umimeto.org/

https://bobyho-skola.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/


 

Studijní materiály pro žáky

Vážení rodiče,

jak už jste byli pedagogy informováni, všichni žáci obdrželi plán pro domácí vzdělávání elektronicky, poštou či osobně. Další podklady budeme dodávat průběžně. Dohlížejte prosím na domácí přípravu Vašich dětí.

Je možno dále využít programy pro vzdělávání, které nově běží na televizních programech ČT 1 a ČT 2.

Dále je k dispozici možnost bezplatně se přihlásit na www.ucebnice-online.cz a využívat k procvičování zdejší materiály. Pro procvičování matematiky a i pro vysvětlení učiva doporučujeme stránky www.matyskova-matematika.cz.

 

Formuláře ošetřovné

Formuláře na ošetřovné jsou k dispozici elektronicky, je možné je předat i osobně v kanceláři školy.


 

Mimořádné opatření k šíření viru COVID 19

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 

Celé prohlášení najdete zde:

Další informace sledujte ve sdělovacích prostředcích.


 

Projekt ŠABLONY

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014332-01 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole , spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

logo šablony