Praktická škola

Výsledky přijímacího řízení na PŠJ 2023/2024

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 01/2023 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 02/2023 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 03/2023 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 

Zveřejnění na webu: 24.4. 2023

Sejmutí dokumentu z webu: 13.5. 2023

 

Mgr. Jitka Kolůchová

ředitelka školy


 

Přijímací řízení 2022/2023

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

sídlo: 698 01 Veselí nad Moravou, Kollárova 1045, IČ: 70840385, tel./fax: 518 322 216

 

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 01/2022 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 02/2022 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 03/2022 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 04/2022 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 

Zveřejnění na webu: 22.4. 2022

Sejmutí dokumentu z webu: 13.5. 2022

 

                                                                                      Mgr. Jitka Kolůchová v.r.

                                                                                            ředitelka školy


 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 01/2021 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 

Zveřejnění na webu: 19.5. 2021

Sejmutí dokumentu z webu: 7.5. 2021

                                                                                      Mgr. Jitka Kolůchová

                                                                                            ředitelka školy


 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

PRAKTICKÁ  ŠKOLA  JEDNOLETÁ

Kód oboru:   78 – 62 – C/01     název:  Praktická škola jednoletá

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Přihlásit se mohou žáci, kteří navštěvují  základní školu speciální nebo s problémy zvládají základní školu  praktickou a studenti, kteří nejsou absolventy  praktické školy jednoleté .

Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.

Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zasláno poštou. Výsledky přijímacího řízení  - budou rovněž  zveřejněny  pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy.

Pokud nebude  rozhodnuto  jinak,  odevzdá  zákonný zástupce  nezletilého žáka  do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu  zápisový lístek  ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium.

Zletilý žák je povinen toto učinit sám.

Kritéria přijímacího řízení:

- Přednost přijetí ke vzdělávání mají žáci, kteří chtějí studovat v rámci středního vzdělání svůj první obor.

- Doporučující písemné vyjádření školského poradenského zařízení  - SPC

- Dosažený průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

- Známka z chování za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

 

Náležitosti k přijímacímu řízení:

- vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole včetně prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, popřípadě ověřené kopie vysvědčení, může být i výpis z vysvědčení, podepsaná zákonným zástupcem a uchazečem

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

- doporučení poradenského zařízení ke vzdělávání žáka – SPC

 

Zákonný zástupce  nebo zletilý žák odevzdá vyplněnou přihlášku s příslušnými doklady nebo ji zašle poštou  nejpozději do 1.března 2019 do dané střední školy.

V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení o absolvování.

Bližší informace podá: ředitelka školy, výchovný poradce  Mgr. Jitka Kolůchová, tel: 739 354 402

 

Ve Veselí nad Moravou, 15.1. 2019

 

Mgr. Jitka Kolůchová

     ředitelka školy

 

Termín přijímacího řízení do praktické školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V souladu s § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, která upravuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji termín a kritéria pro přijímací řízení v denní formě vzdělávání takto:

Kód oboru vzdělání: 78 - 62 - C/01

Název oboru:          Praktická škola jednoletá

Předpokládaný počet uchazečů:      4

 

Přijímací řízení proběhne v budově školy ve čtvrtek 26. dubna 2018 v době od 8.00 do 12.00 hodin - Praktická škola jednoletá.

Přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru, přijímací zkouška se nekoná.

 

Mgr. Jitka Kolůchová

ředitelka školy


 

Škola nás baví

Vánoční tvoření

V předvánoční době si naši žáci 1. P třídy krátili čekání na Ježíška přípravou různých vánočních výrobků a dárečků. Kromě sváteční výzdoby a zdobení stromečku si užili spolu s paní M. Blažkovou a M. Tomčalovou vytváření vánočních věnečků z kartonu a látek, výrobu vánočního přání s čajovým sáčkem, „soutěž o nejšikovnějšího aranžéra vánočního svícnu“ a nažehlování vlastního jména na osobní dáreček – povlak na polštářek. Výrobky se velmi podařily a udělaly spoustu radosti. „Mistrem aranžérem“ se stal Kuba Randus. Pro všechny naše zaměstnance ještě připravili jako překvapení malé balíčky z vlastnoručně vypěstovaných bylinek.

Pečení vánočních perníčků

Jako každoročně, tak i letos se žáci a žákyně našich tříd pod vedením p. uč. Blanky Mičkové pustili do pečení vánočních perníčků. Zadělala se těsta, perníčky se upekly, nazdobily a krásně provoněly celou školu. Na pečení a zdobení se „vyřádila“ nejen děvčata, ale se zápalem se zapojovali také někteří hoši. Perníčky byly moc pěkné a potěšily všechny děti a učitele jako dáreček, který všichni dostali u stromečku při předvánočním zpívání.

Péče o dítě

V rámci předmětu Rodinná výchova se žáci 1. P třídy střední praktické školy seznamují také s péčí o dítě. Jako „miminko“ jim slouží panenka, kterou oblékají, přebalují, koupou a chovají, prostě pečují o ni jako o skutečné malé dítě. Někteří jsou velmi šikovní a miminko by zvládli, ale musíme přiznat, že v některých případech, kdyby byla panenka živá…..

Na fotky z aktivit se můžete podívat do naší fotogalerie.

Mgr. Jana Brákorová

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Kód oboru: 78 – 62 – C/01 název: Praktická škola jednoletá

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program PRAKTICKÝ ŽIVOT, zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Délka a forma studia: 1 rok, denní studium

Přihlásit se mohou žáci, kteří navštěvují základní školu speciální nebo s problémy zvládají základní školu praktickou a studenti, kteří nejsou absolventi praktické školy jednoleté.

Cílem výuky je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení. Žáci budou vybráni na základě stanovených kritérií a rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Výsledky přijímacího řízení - budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly na webu školy a na úřední desce školy.
Pokud nebude rozhodnuto jinak, odevzdá zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu zápisový lístek ředitelce školy a tím potvrdí zájem o studium.

Zletilý žák je povinen toto učinit sám.

Kritéria přijímacího řízení:

  • přednost přijetí ke vzdělávání mají žáci, kteří chtějí studovat v rámci středního vzdělání svůj první obor.
  • doporučení poradenského zařízení - SPC
  • známka z chování za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ


Náležitosti k přijímacímu řízení:

  • vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole včetně prospěchu a chování za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, popřípadě ověřené kopie vysvědčení, může být i výpis z vysvědčení, podepsaný zákonným zástupcem a uchazečem
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • doporučení poradenského zařízení – SPC


Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou přihlášku s příslušnými doklady nejpozději do 1.března 2018 v ředitelně školy nebo ji zašle do 1. 3. 2018 poštou.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelkou školy potvrzují uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona).V případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ.

Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a vydáním vysvědčení o absolvování.

 

Ve Veselí nad Moravou, 8.1. 2018

Mgr. Jitka Kolůchová

ředitelka školy

Výroba kouzelných mandal

Žáci naší nově otevřené praktické školy si v jednom krásném říjnovém týdnu v rámci pracovních činností pozvali ke spolupráci dvě bývalé paní učitelky, paní Marii Blažkovou a paní Marii Tomčalovou, které se i v důchodu stále věnují výtvarným činnostem. Připravily si pro děti krásné mandaly ze surové ovčí vlny, které si všichni mohli sami vytvořit. Pod vedením obou skvělých výtvarnic se zrodila velmi zdařilá díla, která byla vytvořena se zájmem a zápalem. Celá třída i paní učitelky měly z práce a jejích výsledků velkou radost. Všichni se těšíme na další spolupráci a další skvělé výrobky. Paní Blažkové a paní Tomčalové moc děkujeme za jejich návštěvu.

P1080269 P1080271