Volby do Školské rady

Ředitelka Základní školy a praktické školy Veselí nad Moravou, p.o.

na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 167 odst. 2, a na

základě Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních

a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, na základě usnesení

č. 8147/15/R123

 

v y h l a š u j e

 

volby do Školské rady Základní školy a praktické školy Veselí nad Moravou,

 

příspěvková organizace

 

ve dnech 14. 6. 2024

 pro pedagogické pracovníky

 pro zákonné zástupce žáků

Volby zákonných zástupců žáků Základní školy a praktické školy Veselí nad

Moravou, příspěvkové organizace, proběhnou tajným hlasováním v budově školy,

dne 14.06. 2024 v době od 8:00 hod. do 15:00 hod., vhozením hlasovacího lístečku

do krabičky u vstupu do školy.

Volby pedagogických pracovníků Základní školy a praktické školy Veselí nad

Moravou, příspěvkové organizace, proběhnou tajným hlasováním dne 14. 06. 2024

v době od 12.00 hod. do 15:00 hod. vhozením hlasovacího lístku do krabičky ve

sborovně školy.

Lhůta uplatňování kandidatur na člena Školské rady Základní školy a praktické školy

Veselí nad Moravou trvá do 11. 06. 2024 do 8:00 hod.

Podmínkou kandidatury zákonných zástupců je, aby jejich dítě bylo žákem školy

ještě po dobu 3 let.

U pedagogických pracovníků je podmínkou pracovní smlouva na dobu 3 let.

Kandidáty lze navrhnout písemně na e-mailové adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve Veselí nad Moravou, dne 14.5. 2024

Mgr. Jitka Kolůchová

 

ředitelka školy

 

2. zasedání školské rady

V pondělí 25. 10. 2021 proběhlo druhé zasedání školské rady.

Na zápis ze zasedání se můžete podívat zde.


Dne 16. 12. 2020 proběhly volby do školské rady Základní a praktické školy Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace. Termín voleb musel být posunut v souvislosti s aktuální pandemií koronaviru. Naštěstí se ale podařilo vše zorganizovat tak, abychom byli schopni si zvolit nové zástupce škoské rady pro nové volební období.

Zde jsou výsledky:

volby za zákonné zástupce

volby za pedagogické pracovníky

Zástupci za zřizovatele zatím zůstávají beze změny.

Zvoleným zástupcům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

 

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel./fax: 518 322 216, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      

  


Noví členové školské rady pro volební období 17. 12. 2020 – 16. 12. 2023:

Výsledky voleb do školské rady za pedagogy:

Mgr. Vlčková Pavla                            

Mgr. Aujezdská Martina                                  

Mgr. Říhová Kamila

                          

Výsledky voleb za rodiče:

p. Vladimíra Hubáčková

p. Ivana Šimíková

p. Michaela Zimovčáková

 

Členové školské rady za zřizovatele:

Mgr. Marie Horehleďová

Mgr. Ing. Petr Kolařík, Ph.D.

Ing. Martin Bedrava

                                                            Ve Veselí nad Moravou, 25. 11. 2021


 


 

  

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Do školské rady jsou voleni tři zástupci rodičů, tři zástupci zřizovatele (JMK) a tři zástupci z řad pedagogů. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada je 9členná, složená z předsedy a dalších členů.

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy a o projednávaných návrzích na školní vzdělávací programy anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.