3. zasedání školské rady

Vážení členové školské rady,

dovoluji si Vás pozvat na 3. zasedání školské rady při Základní škole a praktické škole Veselí nad Moravou, p.o., které se bude konat

ve středu 26. 6. 2019 v 15.30 hodin

ve sborovně školy.


 

Zasedání školské rady

Zasedání školské rady proběhne ve sborovně školy v úterý 5. června 2018 v 15.30 hodin.


Noví členové školské rady pro volební období 23. 11. 2017 – 22. 11. 2020:

Výsledky voleb do školské rady za pedagogy:

Mgr. Vlčková Pavla                            

Mgr. Říha Jiří                                     

Mgr. Říhová Kamila

                          

Výsledky voleb za rodiče:

p. Vladimíra Hubáčková

p. Jana Slavíková

p. Marie Vítková

 

Členové školské rady za zřizovatele:

Mgr. Irena Gerstbergerová

Ing. Miroslav Mořický

Ing. Martin Bedrava

                                                            Ve Veselí nad Moravou, 27. 11. 2017


 


 

  

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Do školské rady jsou voleni tři zástupci rodičů, tři zástupci zřizovatele (JMK) a tři zástupci z řad pedagogů. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada je 9členná, složená z předsedy a dalších členů.
Členové školské rady pro volební období 23. 11. 2017 – 22. 11. 2020:

  • p. Marie Vítková
  • p. Jana Slavíková
  • p. Vladimíra Hubáčková
  • Mgr. Jiří Říha
  • Mgr. Kamila Říhová
  • Mgr. Pavla Vlčková
  • Mgr. Irena Gerstbergerová
  • Ing. Miroslav Mořický
  • Ing. Martin Bedrava


Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy a o projednávaných návrzích na školní vzdělávací programy anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.